Банер
  • Корк, Ирландия

  • Корк, Ирландия

  • Римини, Италия

  • Римини, Италия

  • Портсмут, Великобритания

В момента има 15 посетителя в сайта

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес349
mod_vvisit_counterВчера166
mod_vvisit_counterТази седмица1007
mod_vvisit_counterТози месец4006
mod_vvisit_counterВсичко799200

2013-1-BG1-LEO01-08886 Немско качество

Проведе се първата родителска среща по проект "Немско качество в ресторантьорството"

1_rod_sreshta_Leonardo

На 10.10.2013г. се проведе първата родителска среща по проект "Немско качество в ресторантьорството".

Директорът на гимназията г-жа Веска Николова и координаторът на проекта г-н Минко Николов запознаха присъстващите с условията за кандидатстване по проекта и критериите по които ще се направи подбора на учениците. Ще бъдат класирани 10 ученика, които ще заминат на триседмична производствена практика в Берлин, Германия от 23 март до 12 април 2014г.

Одобрените ще преминат три етапа на предварително обучение: езикова подготовка - немски език, културна и професионална подготовка.

При пътуването и престоя си в Берлин учениците ще бъдат придружавани от техния преподавател по професионална подготовка - г-жа Лиляна Димитрова.

Проект 2013-1-BG1-LEO01-08886 "Немско качество в ресторантьорството" по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", програма "Учене през целия живот", е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Обява за подбор на ползватели

по проект 2013-1-BG1-LEO01-08886 „НЕМСКО КАЧЕСТВО В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО”

по програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност”

Уважаеми ученици, от XIб, професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", във връзка с изпълнение на дейностите по проект 2013-1-BG1-LEO01-08886 „НЕМСКО КАЧЕСТВО В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО”, ПГ по лека промишленост и строителство – Свищов

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА.

Проектът е насочен към професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Германия на 10 (десет) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI клас на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов, Професионално направление: “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, Професия "Ресторантьор", Специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения". Проектът ще се реализира от юни 2013 г. до юни 2014 г. Практиката е с продължителност три седмици и ще се проведе в периода 23 март до 12 април 2014 година в Берлин, Германия.

Право на участие имат всички ученици от XIб клас, Професия "Ресторантьор", Специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов.

Желаещите да се включат трябва да подадат:

- писмено заявление – декларация, подписана от ученик и родител и класен ръководител;
- мотивационно писмо.

Подборът ще се извърши от Комисия за подбор на участници в мобилността, предложена от Педагогически съвет и назначена със заповед на директора на ПГ по ЛПС.

Подборът ще бъде извършен на два етапа:

1. Критериите за подбор на първи етап се определят от предходната година:

Комисия за подбор на участници в мобилността прави първо междинно класиране (ПМК):

ПМК = (Среден успех) + 3. (Среден успех от чужд език) + 3. (Среден успех от обща, отраслова, специфична и ЗИП професионална подготовка)(Наложени наказания).

/Тежестта на наложените наказания е: Наказание по чл .139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП (–5т.), Наказание по чл. 139, ал. 1, т. 2 и 3 от ППЗНП (–10т.)/

След направеното класиране по низходящ ред ще бъдат избрани 12 ученика за ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка).

Одобрените и неодобрени ученици ще бъдат информирани лично за резултата от подбора от Комисия за подбор на участници в мобилността.

2. Критериите за подбор на втори етап:

Комисия за подбор на участници в мобилността прави второ междинно класиране (ВМК):

ВМК = 3. (Оценка от езиковата подготовка) + 2. (Оценка от професионалната подготовка) + (Оценка от културната подготовка) + (Оценка от обща, отраслова, специфична и ЗИП професионална подготовка от I срок)(Наложени наказания от I срок).

/Тежестта на наложените наказания е: Наказание по чл .139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП (–5т.), Наказание по чл. 139, ал. 1, т. 2 и 3 от ППЗНП (–10т.)/

3. Окончателното класиране (ОК) се прави от Комисия за подбор на участници в мобилността като се сумират точките за всеки участник от първо междинно класиране(ПМК) и второ междинно класиране(ВМК):

ОК = ПМК + ВМК

При равен брой точки, при всяко класиране ще се вземе предвид мотивационното писмо.

След направеното класиране, Комисия за подбор на участници в мобилността класира най-добрите 10 участника и двама ученика за резерви.

Одобрените и резервите ще бъдат информирани лично за резултата от подбора.

Междинните и окончателното класиране ще бъде публикувани на сайта на училището (www.pglps-svishtov.com) и сайта проекта (www.pglps-mobilecook.info) .

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в проекта може да получите безплатно от госпожа Ценка Петкова – 12 кабинет. Попълнените заявления се подават при Завеждащ административна служба на гимназията - госпожа Сийка Няголова.

Крайният срок за подаване на заявления е 21 октомври 2013 г.

Резултатите от първо междинно класиране ще бъдат обявени на 25 октомври 2013 г.

BERLINK

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА - ГЕРМАНИЯ

BERLINK e немска компания, свързана с развиването на международни проекти по програма „Учене през целия живот”-„Леонардо да Винчи” и „Еразъм”. Oрганизацията планира и управлява проекти за обучение в Берлин. Има персонал до 20 души, занимаващи се с международна мобилност. Като приемаща организация приема стажанти, работници и учители, идващи от цяла Европа и осигурява качествени работни места и професионални образователни програми в различни професионални области. Организира професионални посещения, семинари и социо-културни програми.

BERLINK е част от Европейската мрежа за обучение (ETN Group), която има дружества в Италия, Испания, Обединеното кралство и България, всички в управлението на европейска специализирана програма за обучение. Берлин е един от най-завладяващите градове в Европа и е идеалното място за плодотворно обучение и трупане на житейски опит.

BERLINK изпълнява поръчки за професионално обучение от страни от цяла Европа, предлагайки им разнообразни пътища за мобилност. Само през последната 2012 г. организацията е работила по 15 проекта в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и туризма с 5 европейски страни – Унгария, Италия, Полша, Словакия, Испания.

 

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНИЦИАТОР НА ПРОЕКТА

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство е организация с традиции в професионалното образование и обучение. Дейността й започва през 1963 година, като Професионално – техническо училище по строителство. През 2000 година гимназията се обединява със СПТУ по лека промишленост и придобива облика, който има днес. Гимназията предоставя на младите хора избор за обучение по шест професионални направления и подготвя кадри в сферата на леката промишленост, дървообработването, строителството, енергетиката, машиностроенето и ресторантьорството.

Приоритет на гимназията е подобряване на качеството на професионалното образование и ориентирането му към задоволяване потребностите на пазара на труда. Училището се стреми да подготви учениците си като добри специалисти, стремящи се към постоянно професионално развитие и усъвършенстване, които успешно да се реализират на европейския пазар на труда.

 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

- Разширяване на професионалните знания и умения за производството и обслужването в ресторанта в реална работна среда и постигане на немско качество в ресторантьорството;

- Повишаване на привлекателността на професионалното образование и мобилността на отделните ползватели и формиране на стремеж за постоянно професионално развитие и усъвършенстване;

- Насърчаване на езиковото обучение и подобряване на комуникативните умения на участниците на новия за тях немски език;

- Придобиване на личностни качества като дисциплина, усърдност, точност и акуратнност, присъщи на немския ресторантьор;

- Подпомагане на личностното развитие, пригодността за заетост на ползвателите и по-добрата им адаптивност на европейския пазар на труда.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

-Придобити професионални умения в реална работна среда за производството и обслужването в ресторанта и постигане на немско качество в ресторантьорството;

-Придобити начални езикови познания, с акцент усвояване на специализирана терминология в областта на ресторантьорството на немски език;

-Придобити комуникативни умения на нов език-немски език, вследствие на работа в реална работна среда в Германия;

-Придобити социални умения за адаптиране в междукултурна среда;

-Придобити знания за културата, традициите, начина на живот и работата в Германия на 10 ползватели;.

-Натрупан опит за личностното развитие, пригодност за заетост на ползвателите на европейския пазар на труда в дългосрочен план.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Проектът "Немско качество в ресторантьорството" е насочен към професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Германия на 10 (десет) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI клас на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов, Професионално направление: “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, Професия „Ресторантьор”, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”.

Още статии...

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този Web сайт отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация. Web сайтът е създаден по проект 2019-1-BG01-КА116-062136 "Европейски стандарти за качество на професионалното образование", проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето” и проект 2021-1-BG01-KA111-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор "Професионално образование и обучение". Инициатор на проекта е Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов.