Банер
  • Корк, Ирландия

  • Корк, Ирландия

  • Римини, Италия

  • Римини, Италия

  • Портсмут, Великобритания

В момента има 5 посетителя в сайта

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес86
mod_vvisit_counterВчера166
mod_vvisit_counterТази седмица398
mod_vvisit_counterТози месец3317
mod_vvisit_counterВсичко612478

2012-1-BG1-LEO01-06859 Кулинарно пътешествие

Подбор на ползватели

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ

Sistema Turismo

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА - ИТАЛИЯ

Sistema Turismo организира и ръководи стажове, практическо обучение и образователни програми за ученици, студенти, преподаватели, работещи и организации, организира посещения в различни професионални области, езикови курсове, социални и културни събития. Разполага с два офиса-в Потенца (административен) и в Римини (оперативен).

Римини е голям туристически център в Северна Италия. Организацията поддържа връзки с широка мрежа от водещи организации и компании от различни професионални области. Създадена през 1996 г. от Luciano Donato Marino днес работи с: Международна мобилност във всички сектори на професионалното обучение в рамките на Програма „Учене през целия живот”; Обучение в областта на туризма и културата; Проучвания, консултации и маркетинг в туризма и културата.

 

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНИЦИАТОР НА ПРОЕКТА

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство е организация с традиции в професионалното образование и обучение. Дейността й започва през 1963 година, като Професионално – техническо училище по строителство. През 2000 година гимназията се обединява със СПТУ по лека промишленост и придобива облика, който има днес. Гимназията предоставя на младите хора избор за обучение по шест професионални направления и подготвя кадри в сферата на леката промишленост, дървообработването, строителството, енергетиката, машиностроенето и ресторантьорството.

Приоритет на гимназията е подобряване на качеството на професионалното образование и ориентирането му към задоволяване потребностите на пазара на труда. Училището се стреми да подготви учениците си като добри специалисти, стремящи се към постоянно професионално развитие и усъвършенстване, които успешно да се реализират на европейския пазар на труда.

 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

-Разширяване на професионалните знания и умения в производството на кулинарни изделия и придобиване на нови в областта на италианската кухня в реална работна среда
-Повишаване на привлекателността на професионалното образование и мобилността на отделните ползватели и формиране на стремеж за постоянно професионално развитие и усъвършенстване
-Насърчаване на езиковото обучение и подобряване на комуникативните умения на участниците на новия за тях италиански език
-Подпомагане на личностното развитие, пригодността за заетост на ползвателите и по-добрата им адаптивност на европейския пазар на труда

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

-Придобиване на професионални умения в реална работна среда за приготвянето на традиционни ястия от италианската кухня, аранжиране на ястията, ефективно използване на МТБ в ресторанта.
-Придобиване на начални езикови познания, с акцент усвояване на специализирана терминология в областта на туризма на италиански език.
-Придобиване на комуникативни умения на новия за тях италиански език, вследствие на работа в реална работна среда в Италия.
-Запознаване с възможностите за повишаване на професионалната квалификация в Италия вследствие на проведените професионални визити.
-Придобиване на социални умения за адаптиране в междукултурна среда.
-Запознаване с културата, традициите, начина на живот и работата в Италия.
-Подпомагане личностното развитие, пригодността за заетост на ползвателите на европейския пазар на труда в дългосрочен план.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Проектът "Кулинарно пътешествие – моята европейска практика" е насочен към професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Италия на 20 (двадесет) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI и XII клас на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов, Професионално направление: “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, Професия “Готвач”, Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”.

Обява за подбор на ползватели

по проект 2012-1-BG1-LEO01-06859
„Кулинарно пътешествие – моята европейска практика”

по програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност”


Уважаеми ученици, от XIб и XIIб клас, професия "Готвач", специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", във връзка с изпълнение на дейностите по проект 2012-1-BG1-LEO01-06859 „Кулинарно пътешествие – моята европейска практика”, ПГ по лека промишленост и строителство – Свищов обявява прием на заявления за участие в проекта.

Проектът е насочен към професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Италия на 20 (двадесет) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI и XII клас на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов, Професионално направление: “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, Професия “Готвач”, Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”. Проектът ще се реализира от юни 2012 г. до юни 2013 г. Практиката е с продължителност три седмици и ще се проведе в периода 31 март – 20 април 2013 година в Римини, Италия.

Право на участие имат всички ученици от XIб и XIIб клас, професия "Готвач", специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов.

Желаещите да се включат трябва да подадат:
-
писмено заявление – декларация, подписана от ученик, родител и класен ръководител;
-
мотивационно писмо.

Подборът ще се извърши от Комисия за подбор на участници в мобилността, предложена от Педагогически съвет и назначена със заповед на директора на ПГ по ЛПС.

Подборът ще бъде извършен на два етапа:

Критериите за подбор на първи етап се определят от предходната година:

Комисия за подбор на участници в мобилността прави първо междинно класиране (ПМК):

ПМК = (Среден успех) + 3. (Среден успех от чужд език) + 3. (Среден успех от обща, отраслова, специфична и ЗИП професионална подготовка) – (Неизвинени отсъствия) – (Наложени наказания).
/Тежестта на наложените наказания е: Наказание по чл .139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП (–5т.), Наказание по чл. 139, ал. 1, т. 2 и 3 от ППЗНП (–10т.)/

След направеното класиране по низходящ ред ще бъдат избрани 22 ученика за ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка). Одобрените и неодобрени ученици ще бъдат информирани лично за резултата от подбора от Комисия за подбор на участници в мобилността.

Критериите за подбор на втори етап:

Комисия за подбор на участници в мобилността прави второ междинно класиране (ВМК):

ВМК = 3. (Оценка от езиковата подготовка) + 2. (Оценка от професионалната подготовка) + (Оценка от културната подготовка) + (Оценка от обща, отраслова, специфична и ЗИП професионална подготовка от I срок) – (Неизвинени отсъствия от I срок) – (Наложени наказания от I срок).
/Тежестта на наложените наказания е: Наказание по чл .139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП (–5т.), Наказание по чл. 139, ал. 1, т. 2 и 3 от ППЗНП (–10т.)/

Окончателното класиране (ОК) се прави от Комисия за подбор на участници в мобилността като се сумират точките за всеки участник от първо междинно класиране(ПМК) и второ междинно класиране(ВМК):

ОК = ПМК + ВМК

При равен брой точки, при всяко класиране ще се вземе предвид мотивационното писмо.

След направеното класиране, Комисия за подбор на участници в мобилността класира най-добрите 20 участника и двама ученика за резерви.

Одобрените и резервите ще бъдат информирани лично за резултата от подбора.

Междинните и окончателното класиране ще бъде публикувани на сайта на училището (www.pglps-svishtov.com) и сайта проекта (www.pglps-mobilecook.info) .

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в проекта може да получите безплатно от госпожа Ценка Петкова – 12 кабинет. Попълнените заявления се подават при Завеждащ административна служба на гимназията - госпожа Сийка Няголова.

Крайният срок за подаване на заявления е 19 октомври 2012 г.

Резултатите от първо междинно класиране ще бъдат обявени на 26 октомври 2012 г.

Още статии...

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този Web сайт отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация. Web сайтът е създаден по проект 2019-1-BG01-КА116-062136 "Европейски стандарти за качество на професионалното образование", проект 2020-1-BG01-KA116-078533 „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето” и проект 2021-1-BG01-KA111-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор "Професионално образование и обучение". Инициатор на проекта е Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов.