Банер
  • Корк, Ирландия

  • Корк, Ирландия

  • Римини, Италия

  • Римини, Италия

  • Портсмут, Великобритания

Новини

Първа родителска среща по проект „Европейски стандарти за качество на професионалното образование” по Програма „Еразъм+”

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

0

На 08.10.2019 година в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” се проведе първа родителска среща по проект 2019-1-BG01-KA116-062136 „Европейски стандарти за качество на професионалното образование” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор: „Професионално образование и обучение“. В изпълнението на проекта се включват три целеви групи.

Първата група е от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, професия „Готвач" и влючва 10 ученици от 11б клас, които ще проведат своята производствена практика в заведения за обществено хранене в град Корк (Ирландия) в рамките на три седмици през месец юли 2020 година.

Втората група е от професионално направление „Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи“, професии „Моделиер-технолог на облекло” и „Оператор в производството на облекло“ и включва 7 ученици от 10а и 11а клас, които ще проведат триседмична производствена практика в италиански модни компании в град Римини (Италия) през месец юли 2020 година.

Третата група включва учители, преподаващи премети по професионална подготовка в СПГ „Алеко Константинов” или заемащи длъжността директор или зам-директор. Мобилността предвижда обучение за придобиване на знания и практически опит за информационни и комуникационни технологии (облачни технологии) във връзка с професионалното обучение в град Портсмут (Великобритания) с продължителност една седмица през месец април 2020 година.

На срещата ръководителят на проекта инж. Веска Николова - Директор на СПГ „Алеко Константинов” и инж. Минко Николов - координатор на проекта, запознаха присъстващите учители, родители и ученици с целите и дейностите по проекта, условията и реда за включване в мобилността, бяха представени ръководителите на групите, а след се дадоха отговори на въпроси, възникнали по време на срещата.

Избраните след първо класиране ученици ще преминат няколко етапа на подготовка - езикова, професионална, културна и психолого-педагогическа, а учителите – езикова, културна и психолого-педагогическа. След приключване на тези предварителни подготовки ще бъде направено окончателното класиране от Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ) за отделните целеви групи.

К. Байрактаров,
КПУМ

 

1 2 3

Покана за родителска среща

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

 

 

SPG

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

по проект 2019-1-BG01-KA116-062136 „Европейски стандарти за качество на професионалното образование” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"

 

Уважаеми родители,

Екипът на проект „Европейски стандарти за качество на професионалното образование” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение", изпълняван от СПГ "Алеко Константинов" - Свищов, Ви кани да присъствате на 8.10.2019 г. /вторник/ от 17.30 ч. на родителска среща. Ще бъдат уточнени начина на пътуване, условията на пребиваване и провеждане на мобилността за двете групи ученици по проекта:

Първа група - ученици от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, професия „Готвач” - XIб, които ще проведат производствена практика в гр. Корк, Ирландия, през м. юли 2020 г.

Втора група - ученици от професионално професионално направление „Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи“, професия „Моделиер-технолог на облекло” - и професия „Оператор в производството на облекло” - XIа, които ще проведат производствена практика в гр. Римини, Италия, през м. юли 2020 г.

Очакваме Ви!

Екипът на проекта

Обучение чрез работа за успешна професионална реализация

67175276 2307416302628608 6521244764744974336 n

Уважаеми ученици, родители, учители и всички посетители на нашия сайт,

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - гр. Свищов успешно приключи проект 2018-1-BG01-KA102-047382 „Обучение чрез работа за успешна професионална реализация” по Програма: „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор: “Професионално образование и обучение”.

През учебната 2019-2020 година Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - гр. Свищов ще изпълнява проект 2019-1-BG01-КА116-062136 "Европейски стандарти за качество на професионалното образование" по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор Професионално образование и обучение”.

В изпълнение на проекта се предвижда реализиране на три мобилности, включващи три целеви групи:

- Първата група са 10 ученици от професионално направление „Хотелиерствио, ресторантьорство и кетеринг”, които ще проведат триседмична производствена практика в гр. Корк, Ирландия през м. юли 2020г.

- Втората група включва 7 ученици от професионално направление „Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи”, които ще заминат за гр. Римини, Италия за триседмична производствена практика през м. юли 2020г.

- Третата група включва 8 учители по професионална подготовка, които ще заминат за гр. Портсмут, Великобритания през м. април 2020г., за едноседмична визита с цел въвеждане на електронното обучение в часовете по професионална подготовка.

Всички дейности по изпълнението на проект 2018-1-BG01-KA102-047382 „Обучение чрез работа за успешна професионална реализация” можете да намерите в секция: 2018-1-BG01-KA102-047382 „Обучение чрез работа за успешна професионална реализация” от главното меню.

В сайта http://pglps-mobilecook.info ще публикуваме всички събития и новини за изпълнението на проект 2019-1-BG01-КА116-062136 "Европейски стандарти за качество на професионалното образование".

 

ОЧАКВАЙТЕ НИ!

СПГ „Алеко Константинов” стартира нов проект по Еразъм+

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

obqva 1

Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ за осма поредна година печели проектно предложение по програма „Еразъм+“, Ключова дейност „Образователна мобилност за граждани”. Проектът предвижда изпълнението на три мобилности, обединени под наименованието „Европейски стандарти за качество на професионалното образование”:

първа група - ученици от професия „Готвач“, които ще проведат триседмична производствена практика в гр. Корк, Ирландия - юли 2020 г.;

втора група - ученици от професии „Моделиер-технолог на облекло” и „Оператор в производството на облекло“ - триседмична производствена практика в гр. Римини, Италия - юли 2020 г;

третата група включва осем педагогически специалисти по професионална подготовка, включително директор и заместник-директор, които ще проведат едноседмична мобилност в гр. Портсмут, Великобритания през април същата година с цел запознаване с иновации в сферата на иформационните и комуникационните технологии (ИКТ) в професионална подготовка.

Учениците ще работят в реална работна среда: за професия „Готвач” в ирландски ресторанти, а за професии „Моделиер-технолог на облекло” и „Оператор в производството на облекло“ в италиански модни компании. Във всяка компания ще бъдат определени наставници. За двете групи ученици са предвидени придружаващи лица. Придружаващият е учител по професионална подготовка и ще осъществява мониторинг по изпълнението на трудовите задачи и ще даде крайна оценка за всеки ученик съвместно с наставниците в компаниите.

Предложението е насочено към целите на Програмата за осигуряване на подкрепа на учащите за придобиване на компетентности с оглед подобряване на тяхното личностно развитие и пригодност за заетост на европейския пазар на труда и засилване на чуждоезиковите компетентности на участниците, както и подкрепа на професионалното развитие на работещите в областта на образованието и обучението с цел стимулиране на иновациите и повишаване на качеството на преподаването и обучението.

Мобилността за учителите е изцяло насочена към Приоритетно направление ІІI -„Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по професионална подготовка” от Стратегията за интернационализация на училището. Придобитите знания и умения от учителите, познаването на европейския опит и споделянето му ще допринесат за използване на нови методи и програми за обучение, адаптирани с иновациите в професията и повишаване качеството на професионалното образование.

Мобилността ще даде на ползвателите възможност за професионално развитие и усъвършенстване. Придобитите знания и умения, познаването на европейския опит и споделянето му ще допринесат за използване на нови методи и програми за обучение, адаптирани с иновациите в професията и повишаване качеството на професионалното образование и обучение. Изпълнението на дейностите по проекта ще доведе до повишаване на мотивацията на учители и ученици, и осигуряване на възможности за по-добра реализация на завършващите професионално образование на националния и европейския пазари на труда.

Основна цел е въвеждане на иформационни и комуникационни технологии (ИКТ) в обучението по професионална подготовка след проучване и прилагане на европейския опит: създаване на електронно учебно съдържание по професионална подготовка, използване на облачни технологии в обучението и практическото им приложение. Петдневната работна програма включва семинарни занятия и професионални визити.

За изпълнение на дейностите по проекта училището ще сътрудничи с три партньорски организации от страните-домакини: ETN Training Vision Ireland-Ирландия, Sistema Turismo – Италия и Training Vision - Великобритания. Този проект ще осигури възможност за ефективно взаимодействие в сферата на професионалното образование и изпълнение на приоритетните цели, заложени в стратегията за интернационализация на училището.

инж. Веска Николова, директор на СПГ „Ал. Константинов”

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този Web сайт отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация. Web сайтът е създаден по проект 2019-1-BG01-КА116-062136 "Европейски стандарти за качество на професионалното образование" по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор "Професионално образование и обучение". Инициатор на проекта е Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов.