Банер
  • Корк, Ирландия

  • Корк, Ирландия

  • Римини, Италия

  • Римини, Италия

  • Портсмут, Великобритания

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕНТИ /УЧИТЕЛИ/

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

 

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕНТИ /УЧИТЕЛИ/
по проект 201
9-1-BG01- KA116-062136
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "
Професионално образование и обучение"

 

obqva 1

Уважаеми колеги, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Европейски стандарти за качество на професионалното образование”, СПГ „Алеко Константинов” – Свищов обявява прием на заявления от лица, желаещи да участват в мобилността. Проектът предвижда мобилност в гр. Портсмут, Великобритания. Мобилността е с продължителност една седмица и ще се проведе през месец април 2020 г. Партньор: Training Vision – Великобритания. Мобилността е насочена към Приоритетно направление ІІI „Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по професионална подготовка” от Стратегията за интернационализация на училището: Подобряване на квалификацията на преподавателския състав чрез натрупване на международен опит, придобит в рамките на краткосрочна мобилност; Повишаване личната квалификация на педагогическите специалисти чрез участие в езикови курсове; Развитие на електронните умения на учители и администрация.

Желаещите да се включат в мобилността следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ), предложена от ПС и назначена със заповед на Директора на СПГ.

Подборът ще бъде извършен на два етапа. Процедурата осигурява прозрачност при наличие на ясни условия и критерии за участие.

Задължителни условия за участниците в подбора:
- да са учители, преподаващи премет/и/ по професионална подготовка в СПГ или да заемат длъжността директор или заместник директор;
- да нямат наложени дисциплинарни наказания;
- да притежават компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint, Интернет);
- да са запознати със съдържанието и целите на проекта и да имат нагласата да съдействат активно за неговото реализиране;
- да са съгласни личните им данни да бъдат използвани за целите на проекта, както да бъдат снимани във видео- или фото – формат във връзка с участие в дейностите по проекта;
- да притежават умения за работа в екип и организационни умения;
- да са съгласни заснетите изображения да бъдат свободно публикувани, включително в електронен вид, с цел публичност на проекта;
- да предоставят мотивационно писмо.


Критерии за подбора на първи етап (при изпълнени условия за участие):
- образователна степен от висшето образование – до 3 т.
- придобита ПКС – до 5 т.
- участие в квалификационни курсове, семинари, обучения – до 3 т.
- разработване на проекти – до 3 т.
- реализиране на проекти – до 3 т.
- точки, получени при диференцирано заплащане – до 5 т.
- резултат от положения предварителен тест по дигитални компетентности – до 4 т.
- ниво на владеене на английски език (документ) – до 6 т.
След направеното първо междинно класиране ще бъдат избрани 11 участници за предварителна подготовка. Максималният брой точки е 32. При равен брой точки ще се взима под внимание мотивационното писмо.

Критерии за подбора на втори етап:
- оценка от предварителната езикова подготовка по английски език – до 4 т.
- оценка от предварителната подготовка по дигитални компетентности – до 4 т.

На основата на резултатите от втория етап се извършва второ междинно класиране, което дава на участника до 8 т.

Окончателното класиране се прави от Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ) като се сумират точките от първото и второто междинни класирания. Максималният брой точки е 40. При равен брой точки се взема предвид нивото на владеене на английски език и мотивационното писмо.

След направеното окончателно крайно класиране КПУМ класира най-добрите 8 участници и 3 за резерви. Одобрените и резервите ще бъдат информирани лично за резултата от подбора. Крайното класиране ще бъде публикувано на официалния сайт на училището (www.pglps-svishtov.com) и на сайта на проекта (www.pglps-mobilecook.info).

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ за участие в проекта може да получите от г-н Константин Байрактаров. Попълнените заявления се подават при Завеждащ административна служба на гимназията – г-жа Сийка Няголова.
Краен срок за подаване на заявления - 11 октомври 2019 г.
Предварителен тест по дигитални компетентности - 15 октомври 2019 г.
Резултати от теста по дигитални компетентности – 16 октомври 2019 г.
Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 17 октомври 2019 г.

Празна бланка на заявлението за участие може да изтеглите ТУК.


КПУМ

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този Web сайт отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация. Web сайтът е създаден по проект 2019-1-BG01-КА116-062136 "Европейски стандарти за качество на професионалното образование" по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор "Професионално образование и обучение". Инициатор на проекта е Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" – Свищов.